“ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” АД обявява процедура за възлагане на малка обществена поръчка съгласно чл.2, ал.1, т.2 от НВМОП при следните условия:

2008-10-22

“ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” АД обявява процедура за възлагане на малка обществена поръчка съгласно чл.2, ал.1, т.2 от НВМОП при следните условия:

1. Обект на малката обществена поръчка: “Aбонаментно сервизно обслужване на системите за управление на ТГ №1 и 2, ВК № 4 и ЕК №№ 5, 6 и 7 в ТР “София Изток”
2. Място и срок за получаване на документацията: в сградата на ТР “София Изток”, ул “Димитър Пешев” №6, ст. “Инвеститори”, всеки работен ден от 8,00 до 16,00 часа, считано от деня следващ датата на получаване на настоящото обявление. Документацията съдържа oбразец на ценово предложение, проектодоговор, декларация по образец, че участникът е посетил обектитe, методика за оценка на предложението.
3. Описание на услугата:
3.1. Изпълнителят извършва сервизно поддържане на програмно/техническите средства, изграждащи автоматизирани системи за управление на следните съоръжения в ТР “София Изток”:

1.)    Турбогенератори ст. №1 и ст. №2
2.)    Енергийни парогенератори ст. №№ 5, 6 и 7
3.)    Водогреен котел ст. №4
Техническите средства, изграждащи горепосочените системи са на фирма “SIEMENS”.

4. Съдържание на офертата:
4.1. Ценова стойност на офертата. Начин на плащане по образец на ценово предложение.
4.2. Срок на договор – 12 месеца, считано от датата на сключването на договора.
4.3. Проектодоговор, изготвен въз основа на образеца, приложен към тази документация и парафиран от Кандидата. В случай, че кандидатът има различни или допълнителни предложения по договора, то те трябва да бъдат представени на отделен лист, подписан и подпечатан от него. Не се допуска преписване или изменение на проекта на договора.
4.4. Удостоверение за актуално състояние
4.5. Декларация по образец, че участникът е посетил обектитe.
5. Място и срок за подаване на офертите: до 16.00 часа на ……………….. 2008г. (десетия работен ден, считано от датата на публикуване на настоящото обявление) в Деловодството на ТР “София Изток”, ул “Димитър Пешев” №6, гр. София, в запечатан непрозрачен плик.
6. Офертите се отварят на единадесетия работен ден, считано от датата на публикуване на настоящото обявление в сайта на “Топлофикация София”АД в стая “Зам. директор” на ТР “София Изток”, ул “Димитър Пешев” №6.
На плика да се изпише: “Aбонаментно сервизно обслужване на системите за управление на ТГ №1 и 2, на ВК № 4 и на ЕК №№ 5, 6 и 7 в ТР “София Изток”, име, адрес, телефон и факс на участника в процедурата.
7. Офертата да е с валидност 60 календарни дни.
8. При подписване на договор за изпълнение на обекта се представя:
8.1. Гаранция за добро изпълнение в размер на 5 % от стойността на договора.
8.2. Свидетелство за съдимост.
8.3. Удостоверение, че кандидатът не е обявен в несъстоятелност или в ликвидация.
8.4. Удостоверение от НАП, че кандидатът няма парични задължения по чл.162 ал.2 от ДОПК.

Забележка:
    Изискуемите документи заедно с удостоверението за актуално състояние, следва да имат дата на издаване максимум 1 (един) месец към датата на отваряне на офертите.
Всички, представени от участника документи следва да са подписани на всяка страница.


                        ДИРЕКТОР НА ТР “СОФИЯ ИЗТОК”
                                ИНЖ. ПЕТЪР ДИМИТРОВ