Доставка на арматура - шест позиции

2011-04-11

Документация за възлагане на обществена поръчка, чрез открита процедура по реда на чл. 64-72 от Закона за обществените поръчки, с обект:
“Доставка на арматура за нуждите на "Топлофикация София" ЕАД, обособена в шест позиции" ”

Документите можете да изтеглите от тук