Съобщение 08.04.2011г.

2011-04-08

На основание чл. 38, ал. 5 от НВМОП съобщаваме, че на 13.04.2010 г. от 10:00 часа в Централното управление на „Топлофикация София” ЕАД на ул. „Ястребец” № 23Б, ет. 4, ст. 412, ще се състои отваряне и оповестяване на ценовите оферти на участниците, допуснати до по-нататъшно участие в процедура с обект: „Доставка на черна листова ламарина, плътна стомана кръгла и шини за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД, с две обособени позиции”
При отварянето имат право да присъстват участниците в процедурата  или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масова информация.