Съобщение - отваряне на ценови оферти - 06.04.2011г.

2011-04-06

На  основание чл. 38, ал. 5 от НВМОП, съобщаваме, че на 11.04.2011 г. от 10:00 часа в Централното управление на „Топлофикация София” ЕАД на ул. „Ястребец” № 23Б, ет. 4, ст. 412, ще се състои отваряне и оповестяване на ценовите оферти на участниците, допуснати до по-нататъшно участие в процедура с обект: „Доставка на заготовки за два броя бандажни пръстени за ротор на генератор 4 – 40 MVA в ТР „София Изток”

При отварянето на плик № 3 с надпис „Предлагана цена” имат право да присъстват участниците в процедурата  или техни упълномощени представители, както и представители  на юридически лица с нестопанска  цел и на средствата за масова информация.