Съобщение 31.03.2011

2011-03-31

Документация за възлагане на обществена поръчка, чрез открита процедура по реда на чл. 64-72 от Закона за обществените поръчки, с обект:

“ДОСТАВКА НА СТОМАНЕНИ ТРЪБИ за нуждите на „ТОПЛОФИКАЦИЯ София” ЕАД” С ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”жете да изтеглите от тук