Съобщение 24.03.2011г

2011-03-24

На основание чл. 38, ал. 5 от НВМОП съобщаваме, че на 29.03.2010 г. от 10:00 часа в Централното управление на „Топлофикация София” ЕАД на ул. „Ястребец” № 23Б, ет. 4, ст. 412, ще се състои отваряне и оповестяване на ценовите оферти на участниците, допуснати до по-нататъшно участие в процедура с обект: „Доставка на верижен мини багер за нуждите на ТР „София”.

При отварянето имат право да присъстват участниците в процедурата  или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масова информация.