Съобщение 22.03.2011 г

2011-03-22

Обществена поръчка с предмет: "Провеждане на курс за обучение на персонал на "Топлофикация София"ЕАД за получаване на правоспособност за "Машинист на мостови и козлови кранове до 40 т. - втора степен, съгласно Наредба №1 за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професии по управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки", /обн. ДВ, бр. 28 от 2002г.;изм. и доп. бр.39 от 2006г./"

Документите можете да изтеглите от тук