Съобщение 15-03-2011г.

2011-03-15

На  основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, съобщаваме, че на 17.03.2011г от 10.00 часа в Централното управление на „Топлофикация София” ЕАД на ул. „Ястребец” № 23Б, ет. 4, ст. 412, ще се състои отваряне и оповестяване на ценовите оферти на участниците, допуснати до по-нататъшно участие в процедура с обект: „Доставка на копирна хартия, хартиени ролки и изделия от хартия за период от една година за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД, с две обособени позиции”
 
При отварянето имат право да присъстват участниците в процедурата  или техни упълномощени представители, както и представители  на юридически лица с нестопанска  цел и на средствата за масова информация.