Съобщение 29.12.2010 г

2010-12-29

Документацията за участие в открита процедура, с обект:
„Доставка на линзови компенсатори за топлопреносната мрежа на „Топлофикация София”ЕАД през 2011 г.”

Документите можете да изтеглите от тук