Съобщение 23.12.2010г.

2010-12-23

На  основание чл. 38, ал. 4 от НВМОП, съобщаваме, че
на 27.12.2010 г. от 11:30 часа в Централното управление на „Топлофикация София” ЕАД на ул. „Ястребец” № 23Б, ет. 4, ст. 412, ще се състои отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници в процедура с обект: „Доставка на 1 214 бр. водомери за студена вода с импулсен изход за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД”.
         При отварянето на пликовете с предлагана цена имат право да присъстват участниците в процедурата  или техни упълномощени представители.