Съобщение 14-12-2010г.

2010-12-14

На  основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, съобщаваме, че
на 17.12.2010 г. от 09:00 часа в Централното управление на „Топлофикация София” ЕАД на ул. „Ястребец” № 23Б, ет. 4, ст. 412, ще се състои отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници в процедура с обект: „ Инженеринг на турбогенератор с мощност 35 MW и спомагателно оборудване за ТЕЦ „София”.
         При отварянето на пликовете с предлагана цена имат право да присъстват участниците в процедурата  или техни упълномощени представители, както и представители  на юридически лица с нестопанска  цел и средствата за масова информация.