Съобщение 29.11.2010г.

2010-11-29

На  основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, съобщаваме, че
на 01.12.2010 г. от 10.00 часа в Централното управление на „Топлофикация София” ЕАД на ул. „Ястребец” № 23Б, ет. 4, ст. 412, ще се състои отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници в процедура с обект: „Доставка на канцеларски материали и консумативи на печатащи устройства за период от една година за нуждите на „Топлофикация София”ЕАД с две обособени позиции”.
         При отварянето на пликовете с предлагана цена имат право да присъстват участниците в процедурата  или техни упълномощени представители, както и представители  на юридически лица с нестопанска  цел и средствата за масова информация.