Съобщение 09.09.2010

2010-09-09

На  основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, съобщаваме, че
на 09.09.2010 г. от 15.00 часа в Централното управление на „Топлофикация София” ЕАД на ул. „Ястребец” № 23Б, ет. 4, ст. 412, ще се състои отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници в процедура с обект: „ Възстановяване на топлинната изолация на надземен топлофикационен тръбопровод – ІV градска топломагистрала в ТР „София” 
         При отварянето на пликовете с предлагана цена имат право да присъстват участниците в процедурата  или техни упълномощени представители, както и представители  на юридически лица с нестопанска  цел и средствата за масова информация.