Съобщение 20.08.2010

2010-08-20

На  основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, съобщаваме, че
на 23.08.2010 г. от 10.30 часа в Централното управление на „Топлофикация София” ЕАД на ул. „Ястребец” № 23Б, ет. 4, ст. 412, ще се състои отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници в процедура с обект: „ Доставка на предпазни работни облекла, работни обувки и лични предпазни средства за експлоатационния персонал на „Топлофикация София”ЕАД, необходими за 2010г., обособени в 7 позиции.”
         При отварянето на пликовете с предлагана цена имат право да присъстват участниците в процедурата  или техни упълномощени представители, както и представители  на юридически лица с нестопанска  цел и средствата за масова информация.