Съобщение 18.08.2010г.

2010-08-18

На  основание чл. 38, ал. 34 от НВМОП съобщаваме, че
на 20.08.2010 г. от 10.00 часа в Централното управление на „Топлофикация София” ЕАД на ул. „Ястребец” № 23Б, ет. 4, ст. 412, ще се състои отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници в процедура с обект: „ Доставка на багер челен товарач, оборудван с хидравличен чук за нуждите на  ТР „ София Изток”.
         При отварянето на пликовете с предлагана цена имат право да присъстват участниците в процедурата  или техни упълномощени представители, както и представители  на юридически лица с нестопанска  цел и средствата за масова информация.