Съобщение12.08.2010г.

2010-08-12

На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, Ви уведомяваме, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти на участниците, допуснати до по-нататъшно участие в процедурата с обект: „ Доставка на стоманени тръби за нуждите на „Топлофикация София”ЕАД с три обособени позиции”  ще се проведе на 13.08.2010 г. от 10:00 часа в сградата на Централното управление на „Топлофикация София” ЕАД – ул. „Ястребец” № 23Б,
ет. 4, ст. 412.
В случай, че желаете, можете да присъствате на отварянето на пликовете с надпис „Предлагана цена”. При отварянето на пликовете с предлагана цена имат право да присъстват участниците в процедурата  или техни упълномощени представители, както и представители  на юридически лица с нестопанска  цел и средствата за масова информация.