Съобщение-13.07.2010 г.

2010-07-13

На  основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП съобщаваме, че на 14.07.2010 г. от 10.00 часа в Централното управление на „Топлофикация София” ЕАД на ул. „Ястребец” № 23Б, ет. 4, ст. 412, ще се състои отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници в процедура с обект: „ Доставка на четири броя аварийни автомобила с фургони за нуждите на „Топлофикация София”ЕАД”.
     При отварянето на пликовете с предлагана цена имат право да присъстват участниците в процедурата  или техни упълномощени представители, както и представители  на юридически лица с нестопанска  цел и средствата за масова информация.