Съобщение 21.05.2010г.

2010-05-21

На  основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП съобщаваме, че на 25.05.2010 г. от 10.00 часа в Централното управление на „Топлофикация София” ЕАД на ул. „Ястребец” № 23Б, ет. 4, ст. 412, ще се състои отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите до по-нататъшно участие участници в процедура с обект: „Подмяна на участъци по топлопреносната мрежа на „Топлофикация София”ЕАД през 2010г. с 11 обособени позиции”.    

        При отварянето на пликовете  с предлагана цена имат право  да присъстват участниците в процедурата  или техни упълномощени представители, както и представители  на юридически лица с нестопанска  цел и средствата за масова информация.