Съобщение

2010-04-28

На  основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП съобщаваме, че на 30.04.2010 г. от 10.00 часа в Централното управление на „Топлофикация София” ЕАД на ул. „Ястребец” № 23Б, ет. 4, ст. 412, ще се състои отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите до по-нататъшно участие участници в процедура с обект: „Подмяна на подгревател високо налягане /ПРН/ на турбогенератор № 4 в ТР  „София Изток".
     При отварянето на пликовете с предлагана цена имат право да присъстват участниците в процедурата  или техни упълномощени представители, както и представители  на юридически лица с нестопанска  цел и средствата за масова информация.