Съобщение

2010-03-22

СЪДЪРЖАНИЕ

на документацията за участие в открита процедура, с обект:

„Доставка на предпазни работни облекла, специални предпазни работни облекла, работни обувки и лични предпазни средства за експлоатационния персонал на „Топлофикация София” ЕАД, необходими за 2010 г., обособени  в 7 позиции”

1.    Решение за откриване на процедурата(чл. 28, ал. 1, т. 1 от ЗОП)
2.    Обявление за възлагане на обществената поръчка (чл. 28, ал. 1, т. 2 от ЗОП)
3.    Пълно описание на обекта на поръчката (чл. 28, ал. 1, т. 3 от ЗОП)

Цялата документация може да изтеглите - тук