Уведомление

2010-03-22

относно: Обществена поръчка, възлагана чрез открита процедура, с обект: „Подмяна на арматура и компенсатори по топлопреносната мрежа през 2010 г. с три обособени позиции".
Уважаеми господа,
На основание чл. 68, ал. 2 от ЗОП във връзка с чл. 26 от ППЗОП, Ви уведомяваме. че поради обявяването на 02.04.2010 г. за официален празник, прието с изменение на чл. 154, ал. 1 от КТ и обнародвано в ДВ. бр. 15/23.02.2010 г., отварянето на офертите по обществената поръчка. възлагана чрез открита процедура с предмет: „Подмяна на арматура и компенсатори по топлопреносната мрежа за 2010 г. с три обособени позиции" ще се проведе на 06.04.2010 г. от 10:00 часа в сградата на Централното управление на „Топлофикация София" НАД : р. София. ул. „Ястребец" №23Б,ет. 4, ст. 412.
Всички останали условия по обявената обществена поръчка остават без промяна.