Информация 08.02.2010

2010-02-08

„ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ" ЕАД

На основание чл. 2в, ал. 1 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, във връзка с чл. 7, т. 5 от ЗОП и с оглед необходимостта от издаването на вътрешнофирмен бюлетин за нуждите на работещите в „Топлофикация София" ЕАД, дружеството отправя

ПОКАНА

За представяне на техническо и финансово предложение за предпечатна подготовка и отпечатване на месечен вътрешнофирмен бюлетин на „Топлофикация София" ЕАД през

2010г., ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Определяне предмета за изпълнение

Предпечатна подготовка и отпечатване на месечен вътрешнофирмен бюлетин на „Топлофикация София" ЕАД през 2010 г.

2. Представените оферти да отговарят на следните изисквания:

2.1. Кандидатите трябва да представят:

•         Техническо предложение за предпечатната подготовка и отпечатването на месечен вътрешнофирмен бюлетин на дружеството в тираж 1 000 /хиляда/ екземпляра ежемесечно - 12 броя през 2010г.: формат АЗ единично сгънат, двустранен печат, хартия - офсет, цветност - двустранно пълноцветно;

•         Финансово предложение.

3. Критерий за оценка на постъпилите оферти.

Критерият за оценка на постъпилите оферти е най-ниска предложена цена за цялостното изпълнение на поръчката за „Топлофикация София" ЕАД.

Класирането на офертите се извършва по възходящ ред, като на първо място се класира офертата с най-ниска предложена цена за изпълнение на поръчката.

4. За участие по три ценови оферти за предпечатна подготовка и отпечатване на месечен вътрешнофирмен бюлетин на „Топлофикация София" ЕАД през 2010г., кандидатите следва да:

4.1.    представят оферта с техническо предложение за изданието съгласно
изискванията по т.2;

4.2.   посочат ЕИК или да представят удостоверение за актуално състояние и
документ за регистрация;

4.3 предоставят екземпляри от изработени от тях вътрешнофирмени бюлетини или аналогични издания, които доказват, че кандидатът има опит в изработването на този тип издания;

4.4. ценово предложение, което да съдържа:

•         единична цена и обща стойност на изработката /отпечатването в тираж 1 000 бр. месечно в рамките на 2010 г./, след утвърждаването на всеки месечен проект от Възложителя;

•         начин и срок на плащане;

•    срок на изпълнение.

4.5. посочат срок на валидност на офертата.
5. Изисквания за представяне на оферта:

5.1.  Офертата се представя в запечатан, непрозрачен, с ненарушена цялост плик от
кандидата или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка;

5.2. върху плика кандидатът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес, наименованието на предмета на услугата, както и


следното предписание: "Да не се отваря преди разглеждане от страна на комисията за оценяване и класиране";

5.3. при приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ;

6.  Място и срок на подаване на офертата: до 17:00 часа на 12 февруари 2010г., в деловодството на „Топлофикация София" ЕАД, гр. София 1680, ул. „Ястребец" № 23 Б.

7.   Наименование и адрес на Възложителя и адрес, на който може да бъде
получена допълнително информация:

Публично предприятие:

„Топлофикация София" ЕАД

Лице за контакти:

Елизабет Павлова

Адрес: кв. „Красно село",

ул. „Ястребец" № 23 Б

Пощенски код: 1680
Град: София Държава: България
Телефон: 958 22 53 Факс: 958 22 53