Съставяне на хидрогеоложки доклад и изготвяне на работен проект за изграждане на мониторингов сондажен кладенец №2 в ТЕЦ “София Изток

2008-07-04

“ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” АД

обявява процедура за възлагане на малка обществена поръчка съгласно чл.2, ал.1, т.2 от НВМОП при следните условия: 

1. Обект на малката обществена поръчка: “Съставяне на хидрогеоложки доклад и изготвяне на работен проект за изграждане на мониторингов сондажен кладенец №2 в ТЕЦ “София Изток”.

2. Място и срок за получаване на документацията: В сградата на ТР “София Изток”, ул “Димитър Пешев” №6, ст. “Инвеститори”, всеки работен ден от 8,00 до 16,00 часа, считано от деня следващ датата на публикуване на интернет страницата на “Топлофикация София” АД;

3. Описание на услугата:

3.1. Изпълнителят съставя хидрогеоложки доклад и изготвя работен проект за изграждане на мониторингов сондажен кладенец №2 в ТЕЦ “София Изток”.

3.2. Хидрогеоложкия доклад и работният проект се приемат на технически съвет в десет дневен срок от датата на внасяне на доклада и работния проект в деловодството на ТР “София Изток”, ул. “Д. Пешев” №6. Възложителят уведомява писмено Изпълнителя три дни предварително за датата и мястото на провеждане на техническия съвет за приемане на проекта.

4. Съдържание на офертата:

4.1. Ценова стойност на офертата. Начин на плащане - по образец на ценово предложение.

4.2. Срок за изпълнение: Срокът за изпълнение да не е повече от 20 работни дни, след сключването на договора.

4.3. Проектодоговор, изготвен въз основа на образеца, приложен към тази документация и парафиран от Кандидата. В случай, че кандидатът има различни или допълнителни предложения по договора, то те трябва да бъдат представени на отделен лист, подписан и подпечатан от него. Не се допуска преписване или изменение на проекта на договора.

4.4. Копие от съдебното решение за регистрация на фирмата;

4.5. Съдебно удостоверение за актуално състояние;

4.6. Списък на договори сходни с проекта, изпълнени от участника;

4.7. Декларация по образец, че участникът е посетил мястото за изграждане на кладенеца.

5. Място и срок за подаване на офертите: до 16.00 часа на 18.07.2008 г. (десетия работен ден, считано от датата следващ датата на публикуване на интернет страницата на “Топлофикация София” АД) в Деловодството на ТР “София Изток”, ул “Димитър Пешев” №6, гр. София, в запечатан непрозрачен плик.

6. Офертите се отварят на единадесетия работен ден, считано от датата следващ датата на публикуване на интернет страницата на “Топлофикация София” АД в стая “Зам. директор” на ТР “София Изток”, ул “Димитър Пешев” №6.

На плика да се изпише: “Съставяне на хидрогеоложки доклад и изготвяне на работен проект за изграждане на мониторингов сондажен кладенец №2 в ТЕЦ “София Изток”, име, адрес, телефон и факс на участника в процедурата.

7. Офертата да е с валидност 60 календарни дни.

8. Оценяването на допуснатите кандидати ще бъде по най-ниска предложена цена.

Не се разглежда финансова част на офертата на кандидат, който не е представил описаните в т.4 документи.

9. При подписване на договор за изпълнение на обекта се представя:

9.1. Гаранция за добро изпълнение в размер на 5% от стойността на договора.

9.2. Свидетелство за съдимост.

9.3. Удостоверение, че кандидатът не е обявен в несъстоятелност или в ликвидация.

9.4. Удостоверение от НАП, че кандидатът няма парични задължения по чл.162 ал.2 от ДОПК. 

Забележка:

Изискуемите документите заедно със съдебното удостоверение за актуално състояние, следва да имат дата на издаване максимум 1 (един) месец към датата на отваряне на офертите.

Всички, представени от участника документи следва да са подписани на всяка страница от участника или от пълномощника му