Съобщение 03.02.2010

2010-02-03

На  основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП съобщаваме, че на 04.02.2010 г. от 10.00 часа в Централното управление на „Топлофикация София” ЕАД на ул. „Ястребец” № 23Б, ет. 4, ст. 412, ще се състои отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите до по-нататъшно участие участници в процедура с обект: “Доставка на компютърна техника и комуникационна оборудване за нуждите на „Топлофикация София”ЕАД”.

      
     При отварянето на пликовете  с предлагана цена имат право  да присъстват участниците в процедурата  или техни упълномощени представители, както и представители  на юридически лица с нестопанска  цел и средствата за масова информация.