Съобщение 08.12.2009г.

2009-12-08

На  основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП съобщаваме, че на 09.12.2009 г. от 11.00 часа в Централното управление на „Топлофикация София” ЕАД на ул. „Ястребец” № 23Б, ет. 4, ст. 412, ще се състои отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите до по-нататъшно участие участници в процедура с обект: “Подмяна на главни паропроводи от ГПЗ до ППIV степен на ЕК № 1 в ТР „ София Изток”.

      
     При отварянето на пликовете  с предлагана цена имат право  да присъстват допуснатите  до по-нататъшно участие в процедурата  участници или техни упълномощени представители, както и представители  на юридически лица с нестопанска  цел и средствата за масова информация.