Ремонт на покрива на сградата на ВПИ2 в ТЕЦ “София Изток”

2008-06-20

“ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” АД

обявява процедура за възлагане на малка обществена поръчка

 съгласно чл.2, ал.1, т.2 от НВМОП при следните условия:

 

1. Обект на малката обществена поръчка: “Ремонт на покрива на сградата на ВПИ2 в ТЕЦ “София Изток”.

2. Място и срок за получаване на документацията: В сградата на ТР “София Изток”, ул “Димитър Пешев” №6, ст. “Инвеститори”, всеки работен ден от 8,00 до 16,00 часа, считано от деня следващ датата на публикуване на интернет страницата на “Топлофикация София” АД. За допълнителна информация – тел. 02/ 973 2856 и 02/ 973 2865.

3. Описание на услугата:

Изпълнителят извършва ремонта на покритието на покрива на сградата на ВПИ 2, съгласно следните условия:

1. Възстановяването на покритието е около 360 квадратни метра, като се влагат екструдиран пенополистирол, три пласта воалит – външния пласт воалит е с основа тъкан полиестер.

2. Преди влагането им на обекта Изпълнителят доказва качеството на материалите със сертификат.

3. Гаранционният срок на извършената услуга да е минимум 5 години. Срок за изпълнение на обекта – максимум 30 работни дни, след подписване на двустранен протокол за предаване на покрива за ремонт).

4. Съдържание на офертата:

4.1. Ценова стойност на офертата и начин на плащане - по попълнен образец на ценово предложение – Oбразец 1.

4.2. Срок за изпълнение. Гаранционният срок на извършената услуга.

4.3. Други попълнени образци към документацията:

- списък на обекти, изпълнени от участника в последните три години - Oбразец 3;

- декларация, че участникът е посетил обекта и е запознат с всички обстоятелства, които биха повлияли на офертата  - Oбразец 4;

- декларация, че при изпълнението на поръчката, участникът се задължава да спазва действащите в страната нормативни изисквания за безопасност и охрана на труда - Oбразец 5.

4.5. Проектодоговор, изготвен въз основа на образеца, приложен към тази документация и парафиран от Кандидата. В случай, че кандидатът има различни или допълнителни предложения по договора, то те трябва да бъдат представени на отделен лист, подписан и подпечатан от него. Не се допуска преписване или изменение на проекта на договора - Oбразец 2.

4.6. Копие от съдебното решение за регистрация на фирмата;

4.7. Съдебно удостоверение за актуално състояние;

4.8. Референции за обекти, сходни с ремонта, изпълнени от участника.

5. Място и срок за подаване на офертите: до 16.00 часа на   8 юли 2008г. (дванадесетия работен ден, считано от датата на публикуване на интернет страницата на “Топлофикация София” АД) в Деловодството на ТР “София Изток”, ул “Димитър Пешев” №6, гр. София, в запечатан непрозрачен плик.

6. Офертите се отварят на тринадесетия работен ден, считано от датата следващ датата на публикуване на интернет страницата на “Топлофикация София” АД в стая “Зам. директор” на ТР “София Изток”, ул “Димитър Пешев” №6.

На плика да се изпише: “Ремонт на покрива на сградата на ВПИ2 в ТЕЦ “София Изток”, име, адрес, телефон и факс на участника в процедурата.

7. Офертата да е с валидност 60 календарни дни.

8. Оценяването на допуснатите кандидати ще бъде по най-ниска предложена цена.

Не се разглежда финансова част на офертата на кандидат, който представи други условия на изпълнение на поръчката, описани в образеца на ценово предложение.

            9. При подписване на договор за изпълнение на обекта се представя:

9.1. Гаранция за добро изпълнение в размер на 5% от стойността на договора.

9.2. Свидетелство за съдимост.

9.3. Удостоверение, че кандидатът не е обявен в несъстоятелност или в ликвидация.

9.4. Удостоверение от НАП, че кандидатът няма парични задължения по чл.162 ал.2 от ДОПК.

 

Забележка:

Изискуемите документите заедно със съдебното удостоверение за актуално състояние, следва да имат дата на издаване максимум 1 (един) месец към датата на отваряне на офертите.

Всички, представени от участника документи следва да са подписани на всяка страница от участника или от пълномощника му