Съобщение - 19.11.2009г.

2009-11-19

На  основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП съобщаваме, че на 20.11.2009 г. от 13:00 часа в Централното управление на „Топлофикация София” ЕАД на ул. „Ястребец” № 23Б, ет. 4, ст. 412, ще се състои отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите до по-нататъшно участие участници в процедура с обект: „Възстановяване на топлинна изолация на надземни и подземни топлофикационни тръбопроводи на „Топлофикация София”ЕАД в 2 обособени позиции ”.
 
 
     При отварянето на пликовете  с предлаганата цена имат право  да присъстват допуснатите  до по-нататъшно участие в процедурата  участници или техни упълномощени представители, както и представители  на юридически лица с нестопанска  цел и средствата за масова информация.