Съобщение 13.11.2009г.

2009-11-13

На  основание чл. 38, ал. 4 от НВМОП съобщаваме, че на 17.11.2009 г. от 10:00 часа в Централното управление на „Топлофикация София” ЕАД на ул. „Ястребец” № 23Б, ет. 4, ст. 412, ще се състои отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите до по-нататъшно участие участници в процедура с обект: „Доставка на копирна хартия, хартиени ролки и изделия от хартия за период от дванадесет месеца за нуждите на „Топлофикация София”ЕАД, с две обособени позиции.

     При отварянето на плика с предлаганата цена имат право да присъстват допуснатите  до по-нататъшно участие в процедурата  участници или техни упълномощени представители.