Съобщение 12.10.2009г.

2009-10-12

На  основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП съобщаваме, че на 12.10.2009 г. от 13:00 часа в Централното управление на „Топлофикация София” ЕАД на ул. „Ястребец” № 23Б, ет. 4, ст. 412, ще се състои отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите до по-нататъшно участие участници в процедура с обект: „Подмяна на димогарен сноп и задна камера за парни котли в ОЦ „ Люлин” с две обособени позиции”

 
     При отварянето на пликовете  с предлагана цена имат право  да присъстват допуснатите  до по-нататъшно участие в процедурата  участници или техни упълномощени представители, както и представители  на юридически лица с нестопанска  цел и средствата за масова информация.