„Доставка на предпазни работни облекла, специални предпазни работни облекла"

2015-02-06

Открита процедура с предмет: „Доставка на предпазни работни облекла, специални предпазни работни облекла, работни обувки и лични предпазни средства за експлоатационния персонал на “Топлофикация София” EАД, в 7 обособени позиции”

Прикачени документи