„Доставка на механични и дейонизационни филтри на честотните регулатори на основни мрежови помпи за ТЕЦ "София” и консумативи за филтри в ОЦ „Люлин"

2015-01-20

Публична покана с предмет: „Доставка на механични и дейонизационни  филтри на честотните регулатори на основни мрежови помпи за ТЕЦ "София” и консумативи за филтри в ОЦ „Люлин” в  две обособени позиции”

Прикачени документи