„АБОНАМЕНТНО ПОДДЪРЖАНЕ, СЕРВИЗ И ПЕРИОДИЧНА ПРОВЕРКА НА ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИТЕ И ПОЖАРОГАСИТЕЛНИТЕ ИНСТАЛАЦИИ С ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА”

2015-01-14

Публична покана с предмет: „АБОНАМЕНТНО ПОДДЪРЖАНЕ, СЕРВИЗ И ПЕРИОДИЧНА ПРОВЕРКА НА ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИТЕ И ПОЖАРОГАСИТЕЛНИТЕ ИНСТАЛАЦИИ С ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА”

Прикачени документи