„Извършване на строително - монтажни работи на офис помещения и покрив в сгради"

2014-12-19

Публична покана с предмет: „Извършване на строително - монтажни работи на офис помещения и покрив в сгради, собственост на „Топлофикация София” ЕАД” в две обособени позиции"

Прикачени документи