„Почистване на канализация и съоръжения в пречиствателна станция от мазут"

2014-11-07

Обществена поръчка, възлагана чрез процедура на договаряне без обявление по реда на чл. 103, ал.2, т.3 от ЗОП с предмет: „Почистване на канализация и съоръжения в пречиствателна станция от мазут"

Прикачени документи