Съобщение-15-09-2009

2009-09-15

На  основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП съобщаваме, че:

- на 16.09.2009 г. от 10:00 часа в Централното управление на „Топлофикация София” ЕАД на ул. „Ястребец” № 23Б, ет. 4, ст. 412, ще се състои отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите до по-нататъшно участие участници в процедура с обект: „Ремонт на изравнител - усреднител в ПСОВ на ТЕЦ „ София”;

- на 16.09.2009 г. от 11:00 часа в Централното управление на „Топлофикация София” ЕАД на ул. „Ястребец” № 23Б, ет. 4, ст. 412, ще се състои отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите до по-нататъшно участие участници в процедура с обект: „Подмяна коминно тяло във ВОЦ „ Хаджи Димитър” на ТР „ София”.

 
     При отварянето на пликовете  с предлагана цена имат право  да присъстват допуснатите  до по-нататъшно участие в процедурата  участници или техни упълномощени представители, както и представители  на юридически лица с нестопанска  цел и средствата за масова информация.