Хранилищно обслужване на 2 (два) броя радиационни глави на гамадефектоскопи

2014-10-02

Публична покана с предмет: "Хранилищно обслужване на 2 (два) броя радиационни глави на
гамадефектоскопи, ГАМАРИД 192/120 № 566 и ГАМАРИД 192/120 № 567 за нуждите
на „Топлофикация София” ЕАД за срок от 2(две) години."

Прикачени документи