Съобщение 30.09.2014г.

2014-09-30

Относно: Обществена поръчка, възлагана чрез открита процедура с предмет: Печат, сгъване, пликоване и доставка на писма, съобщения и фактури до потребители на топлинна eнергия" На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, Ви уведомяваме, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти на участниците, допуснати до по-нататъшно участие в процедурата ще се проведе на 2.10.2014 г. в 14:00 часа в сградата на Централното управление на „Топлофикация София” ЕАД – ул. „Ястребец” № 23Б, ет. 4, ст. 412. В случай, че желаете можете да присъствате на отварянето на пликовете с предлагани цени.