Съобщение 23.09.2014 г

2014-09-23

Относно:  Обществена поръчка, възлагана чрез открита процедура с предмет:
"Възстановяване на пътни и улични настилки след планов и авариен ремонт на съоръжения от подземната топлопреносна мрежа на "Топлофикация София" ЕАД


На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, Ви уведомяваме, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти на участниците, допуснати до по-нататъшно участие в процедурата ще се проведе на 25.09.2014 г. в 10:00 часа в сградата на Централното управление на  „Топлофикация София” ЕАД – ул. „Ястребец” № 23Б, ет. 4, ст. 412.

В случай, че желаете можете да присъствате на отварянето на пликовете с предлагани цени.