Съобщение 11.09.2014г.

2014-09-11
Относно: открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на деаерационна колона за ДНН в ТР „София Изток” На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, Ви уведомяваме, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти на участниците, допуснати до по-нататъшно участие в процедурата ще се проведе на 12.09.2014 г. от 11:00 часа в сградата на Централното управление на „Топлофикация София” ЕАД – ул. „Ястребец” № 23Б, ет. 4, ст. 412. В случай, че желаете можете да присъствате на отварянето на пликовете с предлагани цени.