Съобщение 20.08.2014г.

2014-08-20
Относно: Обществена поръчка, възлагана чрез открита процедура с предмет: „Доставка на черни  тръби за нуждите на топлоизточниците и топлопреносната мрежа на  „Топлофикация София” ЕАД, с три обособени позиции” На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, Ви уведомяваме, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти на участниците, допуснати до по-нататъшно участие в процедурата ще се проведе на 21.08.2014 г. от 14:00 часа в сградата на Централното управление на „Топлофикация София” ЕАД – ул. „Ястребец” № 23Б, ет. 4, ст. 412.. В случай, че желаете можете да присъствате на отварянето на пликовете с предлагани цени.