Съобщение 08.08.2014 г

2014-08-08

Относно: открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Осигуряване на въоръжена физическа охрана на обекти на „Топлофикация София” ЕАД”


На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, Ви уведомяваме, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти на участниците, допуснати до по-нататъшно участие в процедурата ще се проведе на 12.08.2014 г. от 14:00 часа  в сградата на Централното управление на „Топлофикация София” ЕАД – ул. „Ястребец” № 23Б, ет. 4, ст. 412. В случай, че желаете можете да присъствате на отварянето на пликовете с предлагани цени.