Съобщение 08.08.2014г.

2014-08-08

Относно: Обществена поръчка, възлагана чрез открита процедура с предмет: „Доставка на 340 тона 96 % натриева основа – първо качество за нуждите на ТР „София” и ТР „София Изток” На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, Ви уведомяваме, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти на участниците, допуснати до по-нататъшно участие в процедурата ще се проведе на 13.08.2014 г. от 10:00 часа в сградата на Централното управление на „Топлофикация София” ЕАД – ул. „Ястребец” № 23Б, ет. 4, ст. 412. В случай, че желаете можете да присъствате на отварянето на пликовете с предлагани цени.