Съобщение 28.07.2014

2014-07-28

Относно:  Обществена поръчка, възлагана чрез открита процедура с предмет: "Контрол на  метала и оценка на техническото състояние на елементи и системи от котли и  тръбопроводи в централите на "Топлофикация София" ЕАД с 3 обособени позиции"  

На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, Ви уведомяваме, че отварянето и  оповестяването на ценовите оферти на участниците, допуснати до по-нататъшно  участие в процедурата ще се проведе на 30.07.2014 г. от 14:00 часа в  сградата на Централното управление на "Топлофикация София" ЕАД - ул.  "Ястребец"  23Б, ет. 4, ст. 412.  В случай, че желаете можете да присъствате на отварянето на пликовете с