Съобщение 09.07.2014 г

2014-07-09

Относно: открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Доставка на сървърна техника, комуникационно оборудване и внедряване на софтуер за бази данни и виртуална сървърна среда”
 

На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, Ви уведомяваме, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти на участниците, допуснати до по-нататъшно участие в процедурата ще се проведе на 15.07.2014 г. от 13:30 часа в сградата на Централното управление на „Топлофикация София” ЕАД – ул. „Ястребец” № 23Б, ет. 4, ст. 412.
В случай, че желаете можете да присъствате на отварянето на пликовете с предлагани цени.