Съобщение -07.07.2014г.

2014-07-07

Относно: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на „Интегрирана система за видео наблюдение и контрол на достъпа”

На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, Ви уведомяваме, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти на участниците, допуснати до по-нататъшно участие в процедурата ще се проведе на 15.07.2014 г. от 10:00 часа в сградата на Централното управление на „Топлофикация София” ЕАД – ул. „Ястребец” No 23Б, ет. 4, ст. 412.

В случай, че желаете можете да присъствате на отварянето на пликовете с предлагани цени.