Съобщение

2009-09-04

 На  основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП съобщаваме, че на 04.09.2009 г. от 13:00 часа в Централното управление на „Топлофикация София” ЕАД на ул. „Ястребец” № 23Б, ет. 4, ст. 412, ще се състои отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите до по-нататъшно участие участници в процедура с обект: „Ремонт на ротора на генератор № 1 и проверка на бандажни пръстени в ТР „София Изток”

     При отварянето на пликовете с предлагана цена имат право да присъстват допуснатите  до по-нататъшно участие в процедурата  участници или техни упълномощени представители, както и представители  на юридически лица с нестопанска  цел и средствата за масова информация.