Съобщение 22.05.2014г.

2014-05-22

Относно: Обществена поръчка, възлагана чрез открита процедура с предмет: ”Доставка на помпи за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД”

На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, Ви уведомяваме, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти на участниците, допуснати до по-нататъшно участие в процедурата ще се проведе на 27.05.2014 г. от 15:00 часа в сградата на Централното управление на „Топлофикация София” ЕАД – ул.„Ястребец” № 23Б, ет. 4, ст. 412.
В случай, че желаете можете да присъствате на отварянето на пликовете с предлагани цени.