Съобщение 09.05.2014 г.

2014-05-09

Относно: Обществена поръчка, възлагана чрез открита процедура с предмет:
„Доставка на 350 тона техническа солна киселина за нуждите на цех „Химичен“
в ТР „София Изток ”


На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, Ви уведомяваме, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти на участниците, допуснати до по-нататъшно участие в процедурата ще се проведе на 12.05.2014 г. от 10:00 часа в сградата на Централното управление на „Топлофикация София” ЕАД – ул. „Ястребец” № 23Б, ет. 4, ст. 412.

В случай, че желаете можете да присъствате на отварянето на пликовете с предлагани цени.