открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на електрическа енергия от координатор на балансираща група за нуждите на "Топлофикация София"ЕАД"

2014-04-23

Относно: открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на електрическа енергия от координатор на балансираща група за нуждите на "Топлофикация София"ЕАД"

На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, Ви уведомяваме, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти на участниците, допуснати до по-нататъшно
участие в процедурата ще се проведе на 28.04.2014 г. от 15:00 часа в сградата на Централното управление на "Топлофикация София" ЕАД - ул. "Ястребец"  23Б, ет. 4, ст. 412. В случай, че желаете можете да присъствате на отварянето на пликовете с предлагани цени.