Съобщение 31.03.2014г.

2014-03-31

Относно: Обществена поръчка, възлагана чрез открита процедура с предмет:
„Доставка на арматура за нуждите на топлоизточниците на „Топлофикация София” ЕАД, със седем обособени позиции”
На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, Ви уведомяваме, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти на участниците, допуснати до по-нататъшно участие в процедурата ще се проведе на 01.04.2014 г. от 14:00 часа в сградата на Централното управление на „Топлофикация София” ЕАД – ул. „Ястребец” № 23Б, ет. 4, ст. 412.
В случай, че желаете можете да присъствате на отварянето на пликовете с предлагани цени.